Hạt giống

Việt quất

Việt quất

35.000

Su hào tím

Su hào tím

30.000

Huyền sâm

Huyền sâm

30.000

Ớt chuông

Ớt chuông

30.000

Dưa lưới

Dưa lưới

30.000

Dưa chuột

Dưa chuột

20.000

Hoa Pansy

Hoa Pansy

30.000

Hoa bìm bìm

Hoa bìm bìm

30.000

Hoa sen cạn

Hoa sen cạn

30.000

Hoa chuông

Hoa chuông

30.000

;